- querzion - the way of nevyn

Direktlänk till inlägg 22 juli 2016

Tyck vad fan ni vill, jag tänker inte lyssna. Läs och fundera. (Abstrakt)

Av Slisk Lindqvist - 22 juli 2016 11:19

 

7 år i ett helvete var nog min psykos, att inte kunna se något ljus, saken är nog den att jag gick ur min, för såhär var jag innan jag var i min "depression/psykos", till och från under alla de år som jag har mått riktigt dåligt så har jag velat ta livet av mig, nu gick jag ur det tänket, jag fick en hjärnknäpp ochkänder mig så glad som jag gjorde när jag hade mitt bästa förhållande, det gjorde att mitt hjärta gick i tu och inget kunde få det helt igen, nu vet jag varför jag blev som jag blev och kan med hjälp av det bara styra undan allt och känna mig frisk och glad. 

Jag har under en lång tid inte helhjärtat trott på mina diagnostiserade sjukdomar, jag uppvisade Asperger först när jag var i depressionen och i alla former av depressioner som jag har varit i, jag har sammanlagt kanske varit utan depression i 5 av 25 år, vilket för mig påvisar att vi alla är väldigt starka empater och de som får autismspektra liknande symptom har i själva verket PTSD som förändrats till en djup depression där man förlorar kontakt med känslor. Kanske för att det man gick igenom innan det startade var för tungt att ta itu med. Jag tänker i varje fall skriva en bok och Autism spektra är en djup depression det går i olika steg, jag skriver dem i botten, I autistism har man ofta psykopatiska drag, och psykopater har ett ännu djupare ärr, det har med hur man blir behandlad som barn och hur saker och ting går vidare senare livet, klarar man inte utav vissa saker då börjar man bli rädd för det, barn är inte rädda för något, förens en idiotisk förälder introducerar faran, först då blir barnet rädd.

PTSD & TRAUMA

https://posttraumatiskstress.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma

Det har försökts förklaras Autism spektra genom att mena på att de Autister känner så mycket så att de inte kan förklara det, jag anser att de är mer känsliga för ANDRAS känslor, och om folk runt omkring håller på att flacka runt så är det inte så konstigt att man faktiskt får problem med att förklara känslor om de skiftar hela tiden, och de med autism har väldigt svårt att vara i närheten av vissa frekvenser från musik, och människor och så pga ett höga toner och när det gäller den förhöjda empati nivån så gillar de inte att vara i närheten av vissa människor för att de är enorma personkännare.

När Vi kommer till Schitzofreni, en verklighets flykt som inträffar när verkligheten kommer ikapp och traumat är för jobbigt, det är att den abstrakta delen av hjärnan felkopplas till reptilhjärnan som har hand om rädsla och fara eftersom att man blir rädd för allt så brukar man också bli arg(, som är motpolen till rädsla), och när man blir rädd för allt... 


Har du tagit dig tid till att prata med någon lugn person med den sjukdomen?

 

De är rädda för allt och är superparanioda, de tror att stor skara människor vill döda dem och de blir våldsamma om folk blir rädda för dem, som en reptil. Enda sättet att bemöta en på är att inte vara rädd, då inbringar du lugn, precis som du gör när du träffar på ett djur, det är därför djur och insekter gillar att vara i närheten av mig till exempel speciellt nu.
Wow. Så simpelt, men det går att bryta ner till 1 miljard beståndsdelar om man vill det för att utöka hela den här delen med hur en persons psyke fungerar, jag ska ta och prata med en psykolog och min läkare som hjälpte mig ur depressionen. Jag anser att en psykos är ett läge för hjärnan där den försöker koppla om och koppla rätt. och när det sker, så måste man guidas igenom, logik, rädsla, känslor och abstrakt tänkande. För att bibehålla ett lugn. Under de här 7 åren fick jag sämre och sämre minne, vilket också påvisar att demens och alzheimers kan vara en form för hjärnan att skydda kroppen när ensamheten tar över.

 

Jag fick mediciner utskrivna, jag läser inte bipacksedeln för att jag tror alldeles för mycket på placebo, förmågan att styra kroppen till en status den inte har, så jag kan läsa något och så får jag det, så jag håller mig undan bipacksedlar och pga, det så missade jag att man inte får förtära c-vitamin, eftersom att medicinen håller kvar seratoninen på plats så finns det gott om tid för tabletterna att ta verkan om man är lugn, jag fick svettningar, det var pga för höga halter av salt i kroppen, och efter en månad så slutade jag med medicinerna, för att jag vaknade upp och alla mina minnen rusade framför mig som att jag stod där och tittade på allt igen, det slutade när jag blev uppstressad igen, så jag började koppla ihop ett och ett. Så minnes sjukdomar.

Hur är det med äldre nu? Är det inte väldigt många av dem som blir dementa och får olika minnessjukdomar för att de oftast är väldigt ensamna och deprimerade?

Jag menar på att jag hörde inte talas om demens etc förens för kanske 20 år sedan. Det var inte så vanligt ännu längre tillbaka i tiden som jag har förstått det etc. Nu är det vardagsmat och människor bara vräker i sig allt som är dåligt.

Sen är det helt upp till dig som läser det här att ens reagera på det. Jag tänker försöka få en läkare att ge min morfor antidepressiva och c-vitaminer, hela hans liv så har han varit försökskanin på olika mediciner, så jag tror bara att han skulle vara glad över att få ta del utav det här testet, speciellt om han kommer tillbaka, och en månad det kan han inte dö utav heller eftersom att det är den vanligaste medicinen på marknaden som är startstadiet.

Hans Alzheimer startde med PTSD, sen psykos, sen blev han avstängd, det har också med vad man äter. Jag har ingen aning om det går att ha en långvarig affekt via antidepressiva, men det enda de gör är att hålla seratoninen på plats en längre stund till dess att den kan skapa "nya" synapser, sen måste man äta det hela livet för att kunna bibehålla effekten, det är 200x12xXantal år man lever.

  Blir en del pengar i slutändan.

Att äta cannabis har samma effekt, CBD oljan rengör blodet och THC saktar ner hjärtat på personen och det har blivit bevisat att det hjälper mot Alzheimers. Varför tror ni att det börjar bli lagligt överallt nu? Det går inte att gömma sanningen längre, 2016 är ett magiskt år sa jag till folk i februari. Hittills så har jag inte haft fel.


_____________________________________________________________________________________________________
ENGLISH (TRANSLATED THROUGH GOOGLE BECAUSE I AM LAZY)


7 years in hell was probably my psychosis, not being able to see any light, it is probably the one that I went out of the mine, like I was before I was in my "depression / psychosis," and on during all the years I've been feeling really bad so I wanted to kill myself, now I went out of the way of thinking, I had a brain snap ochkänder me so happy that I did when I had my best relationship, it made my heart went in two and nothing could make it whole again, now I know why I was who I was and be using it just steer away everything and feel healthy and happy.

I have for a long time not wholeheartedly believed in my undiagnosed, I had Asperger's when I was in depression and in all forms of depression that I've been in, I have total might have been without depression in five of 25 years, which, I demonstrate that we are all very strong empater and those who receive autism spectra syndrome have, in fact, PTSD has changed to a deep depression where you lose touch with feelings. Maybe because what you went through before it started was too heavy to deal with. I think in any case, write a book, Autism spectrum is a deep depression it goes in stages, I write them in the ground, I autistism has often psychopathic traits, and psychopaths have an even deeper scars, it is how you are treated as a child, and how things go on later life, capable not out of some things when you start to be afraid of it, children are not afraid of anything, the bow a stupid parent introduces the danger, only when the child becomes afraid.

PTSD & TRAUMA

https://posttraumatiskstress.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma

It has been tried explained Autism spectrum through to mean that the Autists feel so much so that they can not explain it, I think they are more sensitive to the feelings of others, and if the people around being flat around so it is not so strange to actually have trouble explaining feelings about the changes all the time, and those with autism is very difficult to be in the vicinity of certain frequencies from the music, and the people and so because of the high notes, and when it comes to the elevated empathy level so they do not like to be near some people because they are huge personal appreciation.

When we come to schizophrenia, a real estate drain that occurs when reality catches up and the trauma is too hard, it is the abstract part of the brain malfunction of the reptilian brain that handles fear and danger because that you become afraid of everything you probably also get angry (which is the antithesis of fear), and when one is afraid of everything ...


Have you taken the time to talk to someone calm person with the disease?


They are afraid of everything and is superparanioda, they believe that large crowd of people want to kill them and they become violent if people are afraid of them, like a reptile. The only way to respond to is to not be afraid, then brings peace, just as you do when you hit an animal, that's why animals and insects like to be near me, for example, especially now.
Wow. So simple, but it is possible to break down to 1 billion ingredients if you want it to expand throughout this part with how a person's mind works, I'm going to talk to a psychologist, and my doctor who helped me out of the depression. I believe that psychosis is a mode of the brain where it is trying to relax and unwind right. and when it does, you have to be guided through, logic, fear, feelings and abstract thought. In order to maintain a calm. During these seven years, I got worse and worse memory, which also shows that dementia and Alzheimer's can be a form of the brain to protect the body when the loneliness takes over.


I got medications printed, I do not read the leaflet that I think too much on placebo, the ability to control the body to a status it does not have, so I can read something and I get it, so I keep myself away leaflets and because, so I missed that one must not consume vitamin C because the medicine keeps seratoninen in place so there is plenty of time for the tablets to take effect if you are calm, I was sweating, it was due to high levels of salt in the the body, and after a month I stopped the medication, because I woke up and all my memories rushed in front of me as I stood there and looked at everything again, it ended when I became uppstressad again, so I began to connect one one. So memory disorders.

How are older now? Is that not very many of those who become demented and get different memory disorders because they are usually very by themselves and depressed?

I mean that I did not hear spoken of dementia etc the bow for maybe 20 years ago. It was not so common even further back in time as I understand it, etc. Now it is commonplace and people just wolfing down everything that is bad.

Then it's up to you who read this to even react to it. I intend to try to get a doctor to give my morfor antidepressants and vitamin C, all his life he has been a guinea pig on different medications, so I just think that he would be happy to take part out of this test, especially if he come back, and a month there, he can not die out either because it is the most common medication on the market that is starting stage.

His Alzheimer startde with PTSD, then psychosis, then he was off, it's also about what you eat. I have no idea if it is possible to have a lasting affect via antidepressants, but the only thing they do is keep seratoninen in place for a long time until it can create "new" synapses, then you have to eat it all my life to be able to maintain the effect, it is 200x12xXantal years to live.

  
Become a part of money in the end.

Eating cannabis has the same effect, CBD oil cleans the blood and THC slows down the heart of the person and it has been proven that it helps against Alzheimer's. Why do you think it starts to become legal everywhere now? You can not hide the truth any more, 2016 is a magical year, I told people in February. So far I haven't been wrong.

 

   


 

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Slisk Lindqvist - Fredag 3 maj 18:11

The bird is the word.    I have partly or all to often sat down to think of the implications that our minds put other in every day. A couple of words from me could be interpeted by one, as one thing, a second, a second thing, a third by their ...

Av Slisk Lindqvist - Fredag 3 maj 15:46

Missförståndet som skapar Rädsla.   Alla är väl religiösa / troende på ett eller annat sätt, de som inte tror på sig själva vänder sig till en förklaring genom vetenskap, insikt, vänner eller religion, de som inte förstår sig på vetenskap vänd...

Av Slisk Lindqvist - Söndag 24 mars 19:47

  I AM Who am I? Really? I haven't really figured out that part yet, I only know that I mirror other peoples inner wisdom and give it back to those in need, trying to cure the blind, but I have no Idea if I AM the right person for the situational...

Av Slisk Lindqvist - Tisdag 29 jan 10:49

MINA BESVÄR? Suttit och läst om en massa olika delar utav schizoaffektering, bipolaritet, affektering, schizofreni, psykos och annat, då jag kan.... ha haft förstärkta känslor.. ett 'litet' tag nu, eller har, fick en mindre 'hypomani' nu på morg...

Av Slisk Lindqvist - 5 november 2018 16:45

  VAD ÄR DU EGENTLIGEN FÖR EN INDIVID?   Det allra viktigaste och värdefullaste vi har att ge andra; är? Det är också ett utav de största och enda brotten som folk egentligen begår. Det finns inga andra brott. Allt annat är en illusion. Vi s...

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  - querzion - the way of nevyn  med Blogkeen
Följ  - querzion - the way of nevyn  med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se